Απαγωγή παιδιών
Greek
Child abduction
English
Niños secuestrados
Spanish
O Rapto De Uma Criança
Portuguese
Kindesentführung
German
Death in the sauna
English
Θάνατος στη σάουνα
Greek
Muerte en la sauna
Spanish
Morte Na Sauna
Portuguese
Tod in der Sauna
German
The old theme park
English
Στο παλιό θεματικό πάρκο
Greek
El viejo parque de atracciones
Spanish
O Velho Parque de Diversões
Portuguese
Der alte Vergnügungspark
German
Los profes de quinto y sexto
Spanish
The stolen case of Corona
English
Η κλεμμένη υπόθεση της Κορώνας
Greek
El caso robado de Corona
Spanish
O Misterioso Caso Corona
Portuguese
Der gestohlene Fall von Corona
German
The Missing Clue
English
Το στοιχείο που έλειπε
Greek
La pista perdida
Spanish
A Pista Esquecida
Portuguese
Die fehlende Spur
German